مقاله

تاریخچه زالودرمانی

تاریخچه زالو درمانی

زالودرمانی از چه زمانی آغاز شد.

قبل از پرداختن به تاریخچه زالودرمانی باید بدانید خون گیری از عصر حجر مورد توجه بوده است. برخی اقوام چنین می پنداشتند که خروج خون باعث خروج روح شیطانی می گردد.
این روش بیش از ۲۰۰۰ سال در طب سنتی اروپایی، آیروودای هندی ، طب چینی، طب سنتی ایرانی و … مورد استفاده بوده است. زالو تاکنون توسط بیلیونها نفر به کار گرفته شده اما پشتوانه ی علمی آزموده شده با روش تحقیق علمی برای آن فقیر است.

در تاریخچه زالودرمانی نخستین گزارش روشن از زالودرمانی در مکتوبات سانسکریت قرار دارد. در تاریخ اساطیری هند، Dharvantari پزشکی که اسرار طب سنتی هند را به جهان فاش کرد، عصاره ی گیاه را در یک دست و زالو را در دست دیگر نگاه می داشت واضح ترین توضیحات زالودرمانی در متون هندی در نوشته های سوشر و تا Susruta طبیب دیگر هندی قبل از میلاد مسیح دیده می شوند.
زالودرمانی در طب سنتی چین TCM = Traditional chinam edicine با وسعتی کم تر از هند اما به صورت یک نیروی همیشه حاضر مورد استفاده بوده است. زالو در اروپا مکمل طب رسمی و مردمی از دوران باستان تا قرن نوزدهم بود.
چون حوزه ی این روش از گذشته بر مبنای دیدگاه عـلـوم قـدیـم بـود، بهترین دیدگاه کاربردی آن نیز بر مبنای واژه شناسی Tem inobgy طب سنتی به خصوص طبایع و سپس انطباق آن با طب گران بهای نوین خواهد بود.
چون زالو مقدار معتنابهی خون را مستقیم و غیر مستقیم از بدن خارج می کند، به وضوح برای پرخونی، غلظت خون و … مورد استفاده بود, لذا قرن ۱۸ و ۱۹ را «عصر خون آشامی» نیز نام گذاری کرده اند. با تأثیر گذاری مهم تعالیم پزشک فرانسوی (۱۸۳۸ – ۱۷۷۲) Francois joseph V ictorB roussais که علت
تمام بیماریها را ازدیاد خون میدانست، موارد کاربری زالو در درمان بدون منطق خاصی رو به وسعت نهاد در سال ۱۹۰۴ Jacoby از بزاق زالو ترکیب ضد انعقادی را جدا نمود و نام آن را Hirudin گذاشت. در ۲۴ ژوئن سال ۲۰۰۴ FDA استفاده از زالو در اهداف پزشکی را قانونی اعلام نمود.

تاریخچه زالودرمانی

خون گیری از عصر حجر مورد توجه بوده است. برخی اقوام چنین می پنداشتند که خروج خون باعث خروج روح شیطانی می گردد. این روش بیش از ۲۰۰۰ سال در طب سنتی اروپایی، طب سنتی ایرانی و … مورد استفاده بوده است. زالو تاکنون توسط آیروودای هندی طب
بیلیونها نفر به کار گرفته شده اما پشتوانه ی علمی آزموده شده با روش تحقیق علمی برای آن فقیر است. نخستین گزارش روشن از زالودرمانی در مکتوبات سانسکریت قرار دارد. در تاریخ اساطیری هند، Dharvantari پزشکی که اسرار طب سنتی هند را به جهان فاش کرد، عصاره ی گیاه را در یک دست و زالو را در دست دیگر نگاه می داشت واضح ترین توضیحات زالودرمانی در متون هندی در نوشته های سوشر و تا Susmiter طبیب دیگر هندی قبل از میلاد مسیح دیده میشوند زالودرمانی در طب سنتی چین TCM = Traditional chinan edicine با وسعتی کم تر از هند اما به صورت یک نیروی همیشه حاضر مورد استفاده بوده است. زالو در اروپا مکمل طب رسمی و مردمی از دوران باستان تا قرن نوزدهم بود چون حوزه ی این روش از گذشته مبنای دیدگاه عـلـوم قـدیـم بـود، بهترین دیدگاه کاربردی آن نیز بر مبنای واژه شناسی Tem nobgy طب سنتی به خصوص طبایع و سـ و سپس انطباق آن با طب گران بهای نوین خواهد بود. چون زالو مقدار معتنابهی خون را مستقیم و غیر مستقیم از بدن خارج می کند، به وضوح برای پرخونی، غلظت خون و … مورد استفاده بود لذا قرن ۱۸ و ۱۹ را «عصر خون آشامی» نیز نام گذاری کرده اند. با تأثیر گذاری مهم تعالیم پزشک فرانسوی (۱۸۳۸ – ۱۷۲) Fanpisbah Vitorioussais که علت
تمام بیماریها را ازدیاد خون میدانست موارد کاربری زالو در درمان بدون منطق خاصی رو به وسعت نهاد در سال ۱۹۰۴ Jacobby از بزاق زالو ترکیب ضد انعقادی را جدا نمود و نام آن را Hindin گذاشت. در ۲۴ ژوئن سال ۲۰۰۴ FDA استفاده از زالو در اهداف پزشکی را قانونی اعلام نمود.

Leeches Cleared for Medical Use by the FDA
A fter Thousands of Years ofU se, FDA Approves Leeches as M edical Devices.
WebM D Health News
June 28, 2004 – Coming to a pharm acy near you, hordes of blood-sucking leeches!
Itm ay sound like a horrorm ovie, but the FDA says its good medicine.
A fter thousands of years of use as an altemative treatm ent to blood-letting (an antiquated and abandoned practice of draining blood to cure diseases) and am putation, the FDA today approved the com mercial marketing of leeches form edical purposes.
M edicinal leeches (H irudo medicinalis) are blood-sucking aquatic anim als that live in fresh water.The sm all, slim y creatures were widely used in the 19th century to cure a variety of ailm ents. Currently, they are used in m any parts of the world to help heal wounds and restore circulation in blocked blood veins.
M edicinalLeches Finally Eam FDA Approval
Ricarim pex SAS, a French com pany, is the first to request and receive FDA clearance to m arket beches in the US. asm edical devices. The firm has been breeding leeches for 150 years in a certified facility and tracks each btof leeches it produces.
In approving leeches as a medical device, the FDA says it review ed the literature on leeches use in medicine and evaluated the safety information provided by Ricarm pex.
Under the law, a m edical device is any article designed to diagnose, cure, treat, prevent, orm itigate a disease or condition; or to affect the function or structure of the body that does not achieve its effect prim arily through a chen ical action and is notm etabolized.
SOURCE:N ews release, FDA.

ترجمه
استفاده ی طبی از زالو توسط
FDA = Food and Drug Administration
مجاز شناخته شد. پس از هزاران سال استفاده FDA زالوها را به عنوان ابزار پزشکی تصویب نمود
اخبار بهداشتی W ebM D
۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ – داروخانه نزد شما می آید انبوهی از زالوهای مکنده ی خون!
این ممکن است شبیه یک فیلم ترسناک به نظر برسد اما FDA می گوید: آن طب خوب است. پس از هزاران سال استفاده از خون گیری به عنوان یک درمان جایگزین ( عملی کهنه و متروک از تخلیه ی خون برای درمان بیماری) و قطع عضو امروز FDA بازاریابی تجاری زالو را برای مقاصد پزشکی تصویب نمود.
زالوهای طبی (Hirudo medicinalis ) حیوانات آبزی ای خونی هستند که در آب شیرین زندگی می کنند موجودات لزج کوچک فوق، به طور وسیعی در قرن ۱۹ برای درمان گروهی مختلف از بیماری ها استفاده گردیدند.
در حال حاضر آنها برای کمک به التیام زخم ها و بازگرداندن جریان گردش خون در سیاه رگهای خونی بسته شده در مناطق زیادی از جهان استفاده می شوند. حال که با تاریخچه زالودرمانی آشنا شدید لازم است بدانید که این روش در FDA نیز تایید شده است.

 

زالوی طبی در نهایت توسط FDA مورد تأیید قرار گرفت

Ricarian pexSa S یک شرکت فرانسوی اولین درخواست کننده و دریافت کننده ی مجوز FDA برای بازار زالوها در ایالات متحده به عنوان ابزار پزشکی است. شرکت فوق برای ۱۵۰ سال
زالوها را در شرایطی مناسب تکثیر مینمود و روندهایی برای هر قدر تولید زالو دارا بود. در تصویب زالوها به عنوان یک ابزار پزشکی FDA میگوید مقالات مربوط به استفاده از زالوها در پزشکی و ارزیابی اطلاعات مربوط به ایمنی فراهم شده توسط Ricanin pex مرور شده اند تحت این قانون یک ابزار پزشکی عبارت است از هر گفتار طراحی شده برای تشخیص، درمان قطعی ،درمان علامتی پیشگیری یا تخفیف یک بیماری یا شرایط بحرانی؛ یا اثر گذاری روی عملکرد یا ساختمان بدن که آن اثر به طور اولیه از طریق یک اعمال شیمیایی حاصل نشود و متابولیزه نیز نگردد.
منبع پخش اخبار FDA

در تاریخچه زالودرمانی آمده است. سازمان بهداشت جهانی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ میلادی را سالهای استراتژیک برای طب های سنتی اعلام نمود کتاب طب داخلی هاریسون که مرجع بین المللی طب داخلی است و به نوعی برای دانشجویان پزشکی نوین مرجع مهم و بنیادینی به حساب می آید و تقریباً در تمام رده های تخصصی حتی برای جراحان و … نیز سند طب محسوب می گردد و در موارد مناقشات و شکایات قانونی مربوط به طب و بهداشت در دیوان داوری مدنظر قرار میگیرد بطوری که اگر پزشکی برای تصمیم درمانی اش بتواند به این کتاب استناد کند، تبرئه می شود، در همین سالها فصل مجزایی را به طبهای A lternative اختصاص داد.
در حالی که در چاپهای سالهای قبل، عنایت خاصی جز از در تکذیب به طب های Alternative دیده نمی شد.
اکنون در Harrison Principles of internal Medicine
Chapter e2. Complementary, Alternative, & Integrative 18/e, 2012.
Medicine فصلی به این مکاتب طبی اختصاص یافته که جدول زیر برگرفته از همین فصل است. طب ایرانی را در جدول برجسته نموده ایم که بدانیم طب سنتی ایرانی هم در جهان سری میان
سرها دارد!

در این مطلب سعی داشتیم شما را با تاریخچه زالودرمانی به صورت خلاصه آشنا کنیم تا بدانید این روش سالها استفاده شده است و امتحان خود را پس داده لست.

بهترین شرکت پرورش و تکثیر زالو آرایشی و طبی استریل و گیرا در تهران

شرکت زالو برتر یکی از بهترین شرکت های پرورش و تکثیر زالو اصیل ایرانی در تهران واقع در شرق تهران – پیروزی است، که در زمینه تکثیر و پرورش زالوی مدیسینالیس و اورینتالیس دو نژاد برتر زالو که تنها در ایران یافت می شوند و به زالوی ایرانی نیز معروف هستند، فعالیت می کند. کارشناسان این شرکت به افرادی که تمایل دارند در زمینه پرورش و تکثیر زالو فعالیت کنند، مشاوره و آموزش پرورش زالو نیز می دهند.

همچنین تمامی عطاری ها، مطب های پزشکی طب سنتی و ایرانی و دیگر مراکز زالودرمانی  در تهران و شهرستان که از زالو برای درمان بیماران استفاده می کنند، می توانند اقدام به خرید زالوی ایرانی از زالو برتر نمایند.

بدون تردید خرید زالو اصیل ایرانی گیرا و با کیفیت بالا که در محیط استریل رشد کرده، می تواند کاربرد بسیار مطلوبی داشته باشد. پس حال که با تاریخچه زالودرمانی آشنا شدید ، اگر تمایل به خرید این نوع زالو برای استفاده در مراکز پزشکی و درمانی دارید، بهتر است از یک مرکز معتبر اقدام به تهیه آن نمایید.

زیرا سایت های بسیاری هستند که زالوهای وارداتی وربانا را به جای زالوهای ایرانی مدیسینالیس و اورینتالیس به فروش می رسانند. چراکه قیمت این نوع زالوها ارزان تر است و خریداران از آنها استقبال بیشتری می کنند؛ که این مسئله می تواند سلامت انسان ها را به خطر اندازد.

برای تنظیم وقت مشاوره و سفارش زالو با قیمت مناسب با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 02136614661 

09127023770

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *